Shiki Japanese Restaurant, San Carlos, CA - JimG944